Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 bilen kesellän Wladimir Žirinowskä tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä hat iberip, onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi hem-de hassahana ýerleşdirilendigi baradaky habary çuňňur duýgudaşlyk bilen kabul edendigini belledi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanynyň hatynda, hususan-da, şeýle diýilýär:

– Özüňize mahsus bolan ruhubelentlik we maksada okgunlylyk bilen häzirki wagtda Siz bütin dünýäde görnükli syýasatçy hökmünde giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriňiz Size ýarawsyzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardam berjekdigine berk ynanýaryn. Siziň «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy» diýen ada mynasyp bolandygyňyzy we biziň öňden gelýän dostumyzdygyňyzy bellemek meniň üçin ýakymlydyr.

Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä ýarawsyzlyk bilen bagly günlerinde ähli türkmen halkynyň adyndan tiz wagtda sagalmagyny we uzak ýyllary nazarlaýan berk jan saglygyny arzuw etdi.

Belläp geçsek, Wladimir Žirinowskiý 2017-nji ýylyň aprel aýynda Mejlisiň Başlygynyň çakylygy boýunça Türkmenistanda saparda boldy. Saparynyň çäklerinde russiýaly syýasatçy türkmen Lideri tarapyndan kabul edilip, taraplar türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ähli ugurlar boýunça giňeltmek, parlamentara we jemgyýetçilik guramalarynyň arasyndaky gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek barada pikir alyşdylar. Şol saparynyň dowamynda russiýaly syýasatça «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak dabarasy hem geçirildi.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: