Russiýanyň ilçisi türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlaýar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Russiýanyň diplomatik korpusyny we türkmen kärdeşlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Ilçi özüniň gutlag ýüzlenmesinde şu gün Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň 10-njy fewralda Diplomatik işgärler güni hökmünde bellenen kararyna 20 ýyl dolýandygyny we bu ugurda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp geçdi.

Ilçi şeýle-de iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilmegi, Türkmenistanyň halkara meselelerine bolan çemeleşmeleriniň Russiýanyň garaýyşlary bilen gabat gelýändigi, şeýle-de dostlukly döwletleriň dünýä tendensiýalaryna laýyklykda ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy ilerledýändigi barada nygtady. Ol aýratyn-da, çykyşynda rus-türkmen gatnaşyklarynyň 30 ýyllyk tejribesine üns çekmek bilen, bu döwürde baglaşylan ylalaşyklar we şertnamalar, olaryň ähmiýeti, şeýle-de halkara guramalarynyň işiniň çygryndaky özara bähbitli çözgütler dogrusynda durup geçdi.

Diplomat türkmen kärdeşlerini öz ýurdunda şu gün giňden bellenilýän Diplomatik işgärleriň güni, şeýle-de ýetip gelýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen mähirli gutlap, olara işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: