Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Türkmen Lideri Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden dikuçarda Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýän Uzynada meýdançasyna baryp, bu ýerde ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalary, olaryň görnüşlerini synlady.

Bu ýerde türkmen Liderine Hazar deňziniň kenarýakasynda ýerleşýän nebitgaz känleri, olaryň önümçilik mümkinçilikleri barada giňişleýin maglumat berýän taslamalar görkezildi. Degişli ýolbaşçylar bu ýerdäki ýataklaryň önüm berijiligini artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdiler.

Türkmen Lideri nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak, onuň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutany ýakyn geljekde sebitiň nebitgaz känlerini toplumlaýyn özleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny ýokarlandyrmak, oňa sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly iş maslahatyny geçirdi.

Täzelikler

2022-08-13 / Beýlekiler

Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

2022-08-12 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýyllygyny belleýär

2022-08-11 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Harby-Deňiz Güýçleriniň gämilerini gözden geçirdi we dabaraly harby-deňiz ýörişini kabul etdi

2022-08-10 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

2022-08-09 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

2022-08-08 / Beýlekiler

Türkmen elektroenergetikleri halkara forumyň çäklerinde gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrdylar

2022-08-06 / Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz halkara sergä gatnaşyjylary gutlady

2022-08-05 / Beýlekiler

Глава Туркменистана совершил велокросс по прибрежной зоне Каспия

2022-08-04 / Beýlekiler

«Awazada» halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerine sylaglar gowşuryldy

2022-08-03 / Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerini gutlady

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: