Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Eýranyň prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün – 9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Eýrana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetini kabul etdi.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdiler.

Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni ulgamlardaky döwletara gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, özara ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda işjeň ösdürilýändigi barada bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Döwlet Baştutanlarynyň 15-nji Sammitiniň işine gatnaşmagynyň çäklerinde, 2021-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýranyň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň arasyndaky özarabähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdürilmegine itergi berdi.

Täzelikler

2022-01-20 / Syýasy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi

2022-01-20 / Syýasy

Türkmenistan daşary ýurtlara eksport edilýän elektrik energiýanyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

2022-01-20 / Syýasy

Daşoguz DES bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar

2022-01-19 / Syýasy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

2022-01-18 / Syýasy

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

2022-01-17 / Syýasy

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýyldakydan artdy

2022-01-15 / Syýasy

Türkmenistanda Balkan we Daşoguz welaýatlaryny birikdirýän halkalaýyn EGL-niň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy

2022-01-14 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow käbir halkara resminamalary tassyklady

2022-01-13 / Syýasy

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynda ulanylýan kuwwatly tehnikalaryň nusgalary bilen tanyşdy

2022-01-12 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler ministriniň täze orunbasaryny belledi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: