Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Eýranyň prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün – 9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Eýrana iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýetini kabul etdi.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdiler.

Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky syýasy-diplomatik, ykdysady we medeni ulgamlardaky döwletara gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, özara ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda işjeň ösdürilýändigi barada bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Döwlet Baştutanlarynyň 15-nji Sammitiniň işine gatnaşmagynyň çäklerinde, 2021-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Prezidenti bilen Eýranyň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler iki ýurduň arasyndaky özarabähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdürilmegine itergi berdi.

Täzelikler

2022-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

2022-05-25 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

2022-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

2022-05-22 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

2022-05-22 / Beýlekiler

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalda täze eserler görkezilýär

2022-05-21 / Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

2022-05-20 / Beýlekiler

Hökümet mejlisinde möhüm meseleleriň we resminamalaryň birnäçesine seredildi

2022-05-19 / Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

2022-05-19 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze iş orunlary dörediler

2022-05-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: