Türkmenistanyň Prezidenti nobatdaky ýygnakda Lebap welaýatynyň ÝET-niň ýolbaşçylarynyň hasabatyny diňledi

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna guralan saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Bu barada “Türkmenportal” habar berýär.

Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow, ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wekilleri hem-de Lebap welaýatynyň häkimi gatnaşdylar.

Iş maslahatynda ýurduň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Maslahatyň dowamynda nebitgaz toplumynda amala aşyrylýan işler barada hasabatlar berildi. Türkmen Lideri iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzyň uglewodorod serişdelelerini diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazaryna çykarmak babatda sanlyja ýylda dünýä ähmiýetli möhüm taslamalaryň birnäçesiniň amala aşyrylandygyny belledi. Şol iri taslamalaryň biriniň hem “Malaý” gaz gysyjy desgasydygyny bellän döwlet Baştutany türkmen tebigy gazyny uzynlygy 188 kilometr bolan Malaý-Bagtyýarlyk turba geçirijisi arkaly Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisine bermekde möhüm ähmiýetli bu desganyň laýyk 1 ýyl mundan ozal açylyp ulanmaga berlendigini belledi. Döwlet Baştutany Lebap welaýatyndaky “Malaý” ýatagyndan tebigy gazyň 1986-njy ýyldan bäri alynýandygyny belläp, başlangyç gory 358 milliard 700 million kub metr bolan bu känden häzirki döwre çenli 247 milliard kub metrden köp tebigy gazyň çykarylandygyny nygtady. Türkmen Lideri häzirki wagtda gaz çykarmagy dowam etmegiň, onuň çägini giňeltmek, şeýle hem özleşdirilýän gatlaklardan aşaky gatlaklardan gaz gorlaryny ýüze çykarmagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyna maslahata gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Täzelikler

2022-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

2022-05-25 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

2022-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

2022-05-22 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

2022-05-22 / Beýlekiler

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalda täze eserler görkezilýär

2022-05-21 / Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

2022-05-20 / Beýlekiler

Hökümet mejlisinde möhüm meseleleriň we resminamalaryň birnäçesine seredildi

2022-05-19 / Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

2022-05-19 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze iş orunlary dörediler

2022-05-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: