Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň çopan goşuna baryp gördi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna bolan iş saparynyň dowamynda welaýatyň çägindäki öri meýdanlary bilen tanyşdy hem-de bu ýerdäki çopan goşuna baryp gördi. Bu barada “Türkmenportal” habar berýär.

Türkmen Lideri Garagumuň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gaýtalanmajak hem-de özboluşly häsiýete eýedigini, sähranyň howa aýratynlyklaryny belläp, mähriban Diýarymyzyň tebigatyna aýawly garamagyň, ekologik medeniýetini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Dowar sürüsiniň ýanynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy Ýolöten etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň çopany Döwran Ýazlyýew mähirli garşylady.

Döwlet Baştutany çopany täze ýyl bilen gutlady hem-de onuň gündelik iş-aladalary, dowarlaryň gyşladylyşy we öňde boljak owlak-guzy möwsümi bilen baglanyşykly işler, netijeli iş alyp barmak üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.

Çopan Prezident Berdimuhamedowy garşylamagyň özi üçin uly hormatdygyny aýdyp, milletiň Lideriniň Şa gadamynyň bu ýaýlalara nur-bereket getirendigini — sähra giňişliklerine siňňin ýagyn ýagyp, meýdan ösümliklerine oňyn täsir edendigini, munuň bolsa dowarlaryň göwnejaý gyşladylmagynda aýratyn ähmiýetlidigini nygtady.

Soňra ynanyşmak ýagdaýynda geçen söhbetdeşlikde çopan hemmetaraplaýyn edýän aladalary üçin Berdimuhamedowa ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şol aladalara maldarlar yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilmegine mynasyp goşant goşmak bilen jogap berýärler.

Çopan oba adamlarynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen tagallalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, netijeli işlemek, döwrebap ýaşamak we oňaýly dynç almak üçin çopanlara hemme zerur şertleriň döredilýändigini belledi.

Çopanyň aýdyşy ýaly, süriniň önüminiň 50 göterimi özüne berilýär, şunlukda, döwlet derejesinde döredilýän şertler bagtyýar we abadan durmuşy üpjün etmäge gönükdirilendir. Mundan başga-da, onuň hojalygynda iri şahly mallar saklanýar, çagalar ekerançylyk bilen meşgullanýarlar, umuman, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýarys diýip, çopan gürrüň berdi.

Çopana Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgat gowşuryldy.

Täzelikler

2022-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

2022-05-25 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

2022-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

2022-05-22 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

2022-05-22 / Beýlekiler

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalda täze eserler görkezilýär

2022-05-21 / Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

2022-05-20 / Beýlekiler

Hökümet mejlisinde möhüm meseleleriň we resminamalaryň birnäçesine seredildi

2022-05-19 / Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

2022-05-19 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze iş orunlary dörediler

2022-05-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: