Aşgabatda 38,5 metrlik Täze ýyl arçasy gurnaldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi.

Sputnigiň habar bermegine görä, GDA-nyň iň beýik Täze ýyl arçasy Aşgabatdaky Älem medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdyldy. Türkmenistanyň Täze ýyl arçasy, müňlerçe ýalpyldawuk şar we oýnawaç, hrustal gar tozgalary, çyralar, monjuklar, galaýylar, LED güller bilen «2022» belgili sekizburç ýyldyz bilen bezelen.

Ermenistanda oturdylan Täze ýyl arçasy ikinji orny eýeledi. Onuň beýikligi 37 metr. Üçünji orunda bolsa Özbegistanda  oturdylan Täze ýyl arçasydyr onuň beýikligi 35 metrdir.  Iň sada Täze ýyl arçasy Moldowada oturdyldy, onuň beýikligi 20 metr. Ondan soň Nur-Soltan şäherinde oturdylan gazak agajy we Bişkekden gyrgyz agajy bar. Boýy 25 metr.

Russiýanyň paýtagty Moskwada oturdylan Täze ýyl arçasynyň beýikligi 28 metre barabardyr.

Belläp geçsek, 2021-nji ýylda Täjigistan Täze ýylyň iň uly nyşanlarynyň arasynda öňdebaryjy boldy. Duşanbe şäherinde 30 metrlik agaç oturdyldy.

Belarus Respublikasynyň Minsk şäheri 33 metrlik Täze ýyl arçasy bilen bezelipdir, Bakuwda ýaprakly gözellik, Täze ýyl arçasy bolsa bary-ýogy bir metr beýikdir.

Täzelikler

2022-05-25 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

2022-05-25 / Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

2022-05-23 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

2022-05-22 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

2022-05-22 / Beýlekiler

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalda täze eserler görkezilýär

2022-05-21 / Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

2022-05-20 / Beýlekiler

Hökümet mejlisinde möhüm meseleleriň we resminamalaryň birnäçesine seredildi

2022-05-19 / Syýasy

Türkmenistanyň döwlet Baştutany Russiýanyň «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy

2022-05-19 / Beýlekiler

Türkmenistanda täze iş orunlary dörediler

2022-05-18 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: