Türkmenistanda neşir edilýän gazetdir žurnallaryň elektron görnüşini ýükläp almak 2022-nji ýyldan başlap tölegli esasda amala aşyrylar

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi web sahypasynda maglumat berlişi ýaly, türkmenistanly okyjylar 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşigine degişli bolan gazetdir žurnallary «metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen tölegli esasda ýükläp alarlar.

Ýadyňyzda bolsa, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Döwlet neşirýat gullugy özüniň ilkinji web saýtyny döredip, Türkmenistanyň döwlet gazetleriniň we žurnallarynyň soňky sanyny elektron görnüşde (PDF) ýükläp almak hyzmatyny ýola goýupdy.

Şu günki güne çenli okyjylar Türkmenistanda neşir edilýän gazetleriň 23-sini, žurnallaryň bolsa 7-sini «metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen tölegsiz ýükläp alýarlar.

«metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen okyjylar «Kitaplar» bölüminde ýerleşdirilen kitaplaryň elektron görnüşini bellenilen tölegler esasynda alyp bilerler. Şeýle-de okyjylar internet saýtynyň «Hyzmatlar» bölüminiň üsti bilen bolsa Döwlet neşirýat gullugyna degişli bolan çaphana hyzmatlaryny amala aşyrýan kärhanalar barada giňişleýin maglumat alyp bilerler.

Täzelikler

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

2023-06-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: