Türkmenistanda neşir edilýän gazetdir žurnallaryň elektron görnüşini ýükläp almak 2022-nji ýyldan başlap tölegli esasda amala aşyrylar

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň resmi web sahypasynda maglumat berlişi ýaly, türkmenistanly okyjylar 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşigine degişli bolan gazetdir žurnallary «metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen tölegli esasda ýükläp alarlar.

Ýadyňyzda bolsa, 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Döwlet neşirýat gullugy özüniň ilkinji web saýtyny döredip, Türkmenistanyň döwlet gazetleriniň we žurnallarynyň soňky sanyny elektron görnüşde (PDF) ýükläp almak hyzmatyny ýola goýupdy.

Şu günki güne çenli okyjylar Türkmenistanda neşir edilýän gazetleriň 23-sini, žurnallaryň bolsa 7-sini «metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen tölegsiz ýükläp alýarlar.

«metbugat.gov.tm» internet saýtynyň üsti bilen okyjylar «Kitaplar» bölüminde ýerleşdirilen kitaplaryň elektron görnüşini bellenilen tölegler esasynda alyp bilerler. Şeýle-de okyjylar internet saýtynyň «Hyzmatlar» bölüminiň üsti bilen bolsa Döwlet neşirýat gullugyna degişli bolan çaphana hyzmatlaryny amala aşyrýan kärhanalar barada giňişleýin maglumat alyp bilerler.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: