Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.

Türkmen tarapyna “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanow, hytaý tarapyna Hytaý Halk Respublikasynyň Energetika boýunça döwlet müdirliginiň başlygy Ç.Tzýanhua ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de mejlise iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri gatnaşdy.

Taraplar şu ýylyň maý aýynda geçirilen iki döwletiň Liderleriniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik netijesinde nebitgaz ulgamynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Öňki geçirilen mejlisleriň çözgütleriniň ýerine ýetirilişine aýratyn üns çekildi, şeýle-de nebitgaz we gaz-himiýa pudaklarynda geljekki hyzmatdaşlyk meselelerine seredildi. Hususan-da, türkmen tebigy gazyny Hytaýa eksport etmek bilen baglanyşykly meseleler babatda pikir alşyldy.

Mejlisiň çäklerinde söwdanyň göwrümini artdyrmak, gaz ýataklaryny özleşdirmek, önümçiligi artdyrmak we maliýeleşdirmek ugrunda gatnaşyklary giňeltmek boýunça toplumlaýyn hyzmatdaşlyk meselelerine garaldy.

Şeýle-de taraplar energetika pudagy, şol sanda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boýunça hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryna ünsi çekdiler.

Taraplar nebitgaz toplumyndaky ýakyndan hyzmatdaşlygy dowam etdirmek babatda ylalaşdylar.

 

Çeşme: www.oilgas.gov.tm

Täzelikler

2021-11-28 / Syýasy

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti öz işine başlady

2021-11-28 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy

2021-11-28 / Tender

2021-11-28 / Beýlekiler

2021-11-28 / Beýlekiler

2021-11-27 / Syýasy

Aşgabatda YHG-niň agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi

2021-11-26 / Beýlekiler

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň işewürler maslahaty geçirildi

2021-11-25 / Syýasy

Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy

2021-11-25 / Syýasy

ŞHG bilen gatnaşyklar Bitarap Türkmenistanyň “Açyk gapylar” syýasatynyň beýanydyr

2021-11-25 / Syýasy

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: