Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi bütindünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Adamzadyň belent ynsanperwer ýörelgelerini dabaralandyrýan bu halkara baýram mynasybetli geçiriljek çäreleriň eziz Watanymyza, asuda, abadan durmuşymyza guwanyp ýaşaýan, döredýän, gurýan mähriban halkymyzyň hem-de dili senaly ýaşuly nesillerimiziň bagtyýar durmuşyna gaýtalanmajak öwüşgin çaýyp, eziz Watanymyza bolan buýsanjy has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Ýaşulularyň halkara güni adamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan, ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, nesilleriň arasynda agzybirligi we jebisligi pugtalandyrýan baýram hökmünde durmuşda mynasyp orny eýeleýär. Ýaşulularyň halkara gününe ömür menzillerinde baý durmuş tejribesini toplan ýaşuly nesillerimize hormat goýmagyň, olaryň Watan öňünde bitiren hyzmatlaryny, jemgyýetimiziň agzybirligini we döwletimiziň berkararlygyny berkitmekde çeken zähmetini ykrar etmegiň baýramy hökmünde uly sarpa goýýarys. Bu baýram mynasybetli Garaşsyz Diýarymyzyň we agzybir halkymyzyň at-abraýynyň, şan-şöhratynyň älem-jahana ýaň salýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen ýaş nesilleri watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan, ýaşuly nesillerimiziň hormatyna mermer paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, ýurdumyzyň ähli obadyr şäherlerinde baý mazmunly dabaralar geçirilýär. Munuň özi «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar esasynda adam hakyndaky aladany ileri tutup, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzda ýaşlarymyzy hakyky watançy nesiller hökmünde terbiýelemekde ajaýyp mekdep bolup durýan, parahat, bagtyýar durmuşymyza guwanýan, buýsanýan ýaşuly nesillerimize goýulýan sarpanyň örän belentdigini ähli aýdyňlygy bilen görkezýär.

Mähriban halkym!

Türkmenistanyň halkynyň milli bähbitleri biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr. Şu maksatdan ugur alyp, merdana halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy, ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni, ylym-bilim, tehnologiýa ugurlarynda ynamly ösýän abraýly döwletleriň biri hökmünde dünýädäki ornunyň pugtalandyrylmagy ugrunda ähli zerur şertleri döredýäris. Şunuň bilen baglylykda, pähim-parasatly öwüt-ündewleri, gymmatly nesihatlary bilen ýaş nesillere görelde bolýan ýaşulularymyz hakynda uly alada edýäris. Ömri mekdebe, pendi edebe öwrülen, dilleri senaly, il sylagly ýaşulularymyzyň, mähriban enelerimiziň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga, durmuş taýdan goraglylygyna döwlet derejesinde uly üns berýäris.

Durmuşyň her bir ädiminde ýaşululara sala salmak, her bir işde olardan maslahat soramak türkmen halkynyň asylly ýörelgesidir. Bu gün ýaşuly nesillerimize döwletli törlerimiziň bezegi, akyl-paýhasyň, pähim-parasadyň egsilmez çeşmesi hökmünde belent sarpa goýýarys. Biz Watanymyzyň okgunly ösüşine we beýik geljegine gönükdirilen giň gerimli maksatnamalarymyza badalga berenimizde, müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan «Garry — öýüň sütüni», «Garryly öý — gaznaly öý» ýaly ýörelgelerimize eýerip, dili senaly ýaşulularymyza maslahat salýarys. Rysgal-berekediň, eşretli durmuşymyzyň gönezligi bolan ak bugdaýyň hem-de pagtanyň ekişine, bol hasylyň ýygnalyşyna, täze binalaryň açylyşyna ak pata bermegi ýaşuly nesillerimize ynanýarys. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlary ösdürmekde, agzybirligimizi hem-de jebisligimizi pugtalandyrmakda, ýaş nesle edep-terbiýe bermekde uly iş bitiren hem-de durmuşda görelde nusgasyny görkezen ýaşuly adamlara «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy» diýen hormatly ady dakýarys.

Baý durmuş we zähmet tejribesini toplan parasatly ýaşulularymyzyň, maşgala ojagynyň daýanjy bolan mährem enelerimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň häzirki we geljekki üstünlikleriniň bähbidine döredijilikli zähmet çekmek hakyndaky ündewleri, zähmetsöýerlik we hoşniýetlilik, watansöýüjilik we ynsanperwerlik, arassa ahlaklylyk baradaky nesihatlary Watany, halky söýmegiň, dostluga, birek-birege hormat goýmagyň beýik mekdebidir.

Hormatly ýaşulular,mähriban eneler!

Eziz watandaşlar!

Sizi Ýaşulularyň halkara güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, ata Watanymyz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.

 

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

 

Çeşme: www.tdh.gov.tm

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: