Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow geljek 2022-nji ýyl üçin ýurduň döwlet býujeti baradaky kanuna gol çekdi. Ýurduň indiki ýyl üçin döwlet býujeti şu ýylkydan ep-esli köp bolar

«Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti girdejiler we çykdajylar boýunça 85 619 million 200 müň manat, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 25 796,0 million manat möçberindetassyklandy. (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hasabyna görä ABŞ-nyň 24 milliard dollaryndan gowrak bolar). 2021-nji ýylda ýurduň döwlet býujeti 79 509 million 600 müň manat (takmynan ABŞ-nyň 22,7 milliard dollary) derejesinde boldy.

Kanunyň 2-nji maddasynda Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Merkezileşdirilen býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 77 421 million 500 müň manat möçberde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 17 598 million 200 müň manat möçberinde tassyklandy.

Kanunyň 3-nji maddasyna laýyklykda umumydöwlet salgytlaryndan Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň býujetlerine geçirmeleriň 2022-nji ýyl üçin kadalaýyk ölçeglerini hem bellenildi.

4-nji madda laýyklykda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetinden welaýatlaryň býujetleriniň deňeçerligini üpjün etmek üçin olara 3 101 million 200 müň manat möçberde serişdeleri bölüp bermek we şol sanda

Ahal welaýaty 187 million 700 müň manat, Daşoguz welaýaty 1 520 million 300 müň manat, Lebap welaýaty 1 051 million 400 müň manat, Mary welaýaty 341 million 800 müň manat möçberinde tassyklandy.

Zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalarydyr diýip bellenildi.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: