Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow geljek 2022-nji ýyl üçin ýurduň döwlet býujeti baradaky kanuna gol çekdi. Ýurduň indiki ýyl üçin döwlet býujeti şu ýylkydan ep-esli köp bolar

«Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti girdejiler we çykdajylar boýunça 85 619 million 200 müň manat, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 25 796,0 million manat möçberindetassyklandy. (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hasabyna görä ABŞ-nyň 24 milliard dollaryndan gowrak bolar). 2021-nji ýylda ýurduň döwlet býujeti 79 509 million 600 müň manat (takmynan ABŞ-nyň 22,7 milliard dollary) derejesinde boldy.

Kanunyň 2-nji maddasynda Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Merkezileşdirilen býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 77 421 million 500 müň manat möçberde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 17 598 million 200 müň manat möçberinde tassyklandy.

Kanunyň 3-nji maddasyna laýyklykda umumydöwlet salgytlaryndan Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň býujetlerine geçirmeleriň 2022-nji ýyl üçin kadalaýyk ölçeglerini hem bellenildi.

4-nji madda laýyklykda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetinden welaýatlaryň býujetleriniň deňeçerligini üpjün etmek üçin olara 3 101 million 200 müň manat möçberde serişdeleri bölüp bermek we şol sanda

Ahal welaýaty 187 million 700 müň manat, Daşoguz welaýaty 1 520 million 300 müň manat, Lebap welaýaty 1 051 million 400 müň manat, Mary welaýaty 341 million 800 müň manat möçberinde tassyklandy.

Zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalarydyr diýip bellenildi.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: