Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow geljek 2022-nji ýyl üçin ýurduň döwlet býujeti baradaky kanuna gol çekdi. Ýurduň indiki ýyl üçin döwlet býujeti şu ýylkydan ep-esli köp bolar

«Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti girdejiler we çykdajylar boýunça 85 619 million 200 müň manat, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 25 796,0 million manat möçberindetassyklandy. (Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hasabyna görä ABŞ-nyň 24 milliard dollaryndan gowrak bolar). 2021-nji ýylda ýurduň döwlet býujeti 79 509 million 600 müň manat (takmynan ABŞ-nyň 22,7 milliard dollary) derejesinde boldy.

Kanunyň 2-nji maddasynda Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Merkezileşdirilen býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 77 421 million 500 müň manat möçberde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 17 598 million 200 müň manat möçberinde tassyklandy.

Kanunyň 3-nji maddasyna laýyklykda umumydöwlet salgytlaryndan Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň býujetlerine geçirmeleriň 2022-nji ýyl üçin kadalaýyk ölçeglerini hem bellenildi.

4-nji madda laýyklykda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetinden welaýatlaryň býujetleriniň deňeçerligini üpjün etmek üçin olara 3 101 million 200 müň manat möçberde serişdeleri bölüp bermek we şol sanda

Ahal welaýaty 187 million 700 müň manat, Daşoguz welaýaty 1 520 million 300 müň manat, Lebap welaýaty 1 051 million 400 müň manat, Mary welaýaty 341 million 800 müň manat möçberinde tassyklandy.

Zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalarydyr diýip bellenildi.

Täzelikler

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

2023-06-05 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

2023-06-02 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

2023-06-01 / Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

2023-06-01 / Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

2023-05-31 / Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

2023-05-30 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

2023-05-29 / Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

2023-05-27 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

2023-05-26 / Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: