Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň çäginde gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň çäginde gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Mähriban Watanymyzyň dürli künjeklerinde gurulýan, milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly bolan eksport ugurly pudaklarynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de dünýä bileleşigi bilen utgaşykly gatnaşyklar ulgamyna işjeň goşulýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Gaýtadan işleýän senagata degişli täze desganyň ulanmaga berilmegi dokma pudagynyň ösüş strategiýasyny durmuşa geçirmegiň, ony ösüşiň täze belentligine çykarmagyň, ýokary hil görkezijilerine laýyk gelýän giň ýokary hilli we bäsleşige ukyply önümleri artdyrmagyň hasabyna alynýan girdejileri artdyrmagyň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi.

Ahal welaýatynyň dokma kärhanalarynyň üstüni ýetiren täze senagat toplumynyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýylda işe girizilýändigini bellemek ýakymlydyr.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma pudagy häzirki döwüriň ileri tutulýan ugurlaryny we dünýäniň ykdysady giňişligine goşulmak meýillerini nazara almak bilen, milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüş ýoluna düşendigini äşgär edýär. Soňky ýyllaryň dowamynda pudagyň düzümi tebigy çig maldan bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge niýetlenen onlarça täze kärhanalar bilen üsti ýetirildi. Şeýlelikde, milli dokma senagaty halkara bazarlarynda eýeleýän omuny pugtalandyrdy. Mundan başga-da, ýüpek önümçiliginde, aýakgap we deri işläp taýýarlamakda işjeňlik görkezýän kärhanalaryň sany artýar.

Täzelikler

2021-11-28 / Syýasy

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV Sammiti öz işine başlady

2021-11-28 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy

2021-11-28 / Tender

2021-11-28 / Beýlekiler

2021-11-28 / Beýlekiler

2021-11-27 / Syýasy

Aşgabatda YHG-niň agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi

2021-11-26 / Beýlekiler

Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň işewürler maslahaty geçirildi

2021-11-25 / Syýasy

Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy

2021-11-25 / Syýasy

ŞHG bilen gatnaşyklar Bitarap Türkmenistanyň “Açyk gapylar” syýasatynyň beýanydyr

2021-11-25 / Syýasy

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý komitetiniň bäşinji mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: