Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyzyň dikuçary ýörite meýdança gondy. Hormatly Prezidentimiz bu ýerden ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine bardy. 2005-nji ýylda ulanmaga berlen Bäherden sement zawody Merkezi Aziýa sebitinde şeýle kärhanalaryň iň irileriniň biridir. Zawodyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, “Beýik bina” hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle hem bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine Germaniýanyň önümçilik işini meýilnamalaşdyrmak we sement senagaty üçin taslamalary dolandyrmak boýunça hyzmatlary hödürleýän “KHD Humboldt Wedag” iri inženerçilik kompaniýasy çekildi. 250-ä golaý iş orny döredilen täze zawodda ýokary hilli sementiň “PS-400”, “PS-500”, “PS-600” görnüşleri hem-de sulfata durnukly portlandsement öndüriler. Ähli önümçilik işiniň doly awtomatlaşdyrylmagy, zawodyň işgärleriniň ýokary öndürijilikli işi üçin amatly şertleriň döredilmegi bu taslamanyň durmuşa geçirilmeginde esasy şert bolup durýar. Beýleki desgalarda bolşy ýaly, bu zawodda hem önümçiligiň ekologik taýdan arassalygyna, ähli bellenen kadalaryň berjaý edilmegine aýratyn üns berildi. Bu bolsa ýurdumyzdaky iri senagat desgalarynyň gurluşygyna bildirilýän üýtgewsiz talaplaryň biridir. Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna ýokary hilli ýolagçy hyzmatlaryny ýola goýmak üçin niýetlenen täze, döwrebap awtobuslaryň 200-e golaýyny sowgat berdi. Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda ýene bir iri durmuş maksatly desganyň — Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde ýerleşýän, kuwwaty bir gije-gündizde 30 müň kub metre deň bolan suw arassalaýjy desganyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Täze toplum ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň häzirki zaman ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edilendir. Geçen hepdede Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda jemi 162 öýli, 9 gatly 10 sany döwrebap ýaşaýyş jaýy we Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesinde 320 orunlyk çagalar bagy gurlar.

Täzelikler

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: