12-nji martda Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçiriler

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni Prezident saýlawlary geçiriler. Saýlawlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda geçiriljekdigi barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden kararynda bellenilýär. Bu barada TDH habar berýär.

Döwlet Baştutany Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýändigini, şol bir wagtda hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany özüniň iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atandygyny, özi babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigini, ýurdy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýändigini belläp, özüniň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunçylygy esasynda degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Belläp geçsek, düýn – 11-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagyna 15 ýyl doldy. Türkmenistanda 2007-nji, 2012-nji, 2017-nji ýyllarda Prezident saýlawlary geçirilip, olarda sesleriň köplügi we halkyň biragyzdan ses bermegi bilen Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyldy.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, ýurduň Prezidenti 7 ýyl möhlet bilen saýlanylýar.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: