“Energoenjam” kärhanasy

“Energoenjam” kärhanasy Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň düzüminde özbaşdak gurluş bölümi bolup, 1991-nji ýylda döredilen. Kärhananyň esasy borjy Türkmenistanyň elektrik stansiýalarynyň, ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegi üçin gerek bolan maşyn gurluşyk önümler, metal önümler, himiýa önümler, elektrik enjamlar we kabel önümler,ätiýaçlyk şaýlary bilen talaba laýyk üpjün etmek. Şeýle hem önümçilik serişdeleriň, enjamlaryň we önümleriň sebitara bazaryny emele getirmek we kärhanalar, guramalar, raýatlar bilen şertnama esasynda söwdany, haryt çalşygy geleşigini, täjirçilik işlerini, birža işlerini amala aşyrmak bolup durýar.

Ýerleşýän ýeri