Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2021-12-03
297

Syýasy

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin ykdysady çökgünlige garşy Maksatnamasy tassyklandy

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň...

2021-12-02
310

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Delidäki ilkinji ''Hindistan-Merkezi Aziýa'' sammite çagyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Hindistan Respublikasynyň Güni baýramçylygynyň çäginde Nýu-Delide geçiriljek “Hindistan-Merkezi Aziýa” sammitine çagyryldy. Türkmen telewideniýesiniň "Watan" habarlar gepleşigine görä, degişli çakylyk Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi-den gelip gowuşdy....

2021-12-01
489

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbede geçirilen «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşdy

Duşanbe şäherinde Daşary işler ministrler derejesinde «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumy 14-nji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Forumyň işine «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy»...

2021-12-01
373

Syýasy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Duşanbe şäherinde işjeň duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň...

2021-11-29
318

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: