Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2022-08-02
1195

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi dizel generatorlary we akkumulýatorlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi üznüksiz energiýa çeşmeleri, dizel generatorlary we akkumulýatorlary satyn almak boýunça halkara tender yglan edýär Size hödürlenýär: - tendere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, bellige...

2022-08-01
302

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentini milli baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Inýasio Kassise hem-de ýurduň ähli halkyna Şweýsariýanyň milli baýramy — Konfederasiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, TDH habar berýär.

2022-07-31
260

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň gallaçylaryny zähmet ýeňişleri bilen gutlady

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer daýhanlaryna, edermen gallaçylaryna  ýüzlenmek bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri şanly waka – Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý galla hasylyny tabşyrmak bilen, şertnamalaýyn...

2022-07-30
257

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi

29-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

2022-07-29
250

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Nguen Suan Fuka hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: