Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-03-31
576

Beýlekiler

Türkmenistanda täze «Arkadag» teleýaýlymy dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Arkadag» teleýaýlymyny döretmek we 2023-nji ýylyň sentýabryndan başlap, gije-gündiziň dowamynda 15 sagatlap gepleşikleri ýaýlyma berip başlamak bellenildi. Şeýle hem resminama bilen...

2023-03-31
445

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäheriniň häkimliginiň adyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi

«Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýynyň bellenilmegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Arkadag şäher häkimliginiň ady üýtgedilip, ol Arkadag...

2023-03-30
356

Beýlekiler

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde ählihalk saýlawlarynyň netijeleri jemlenildi

29-njy martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda mejlis geçirildi. Onda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ählihalk saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri jemlenildi diýip, TDH habar berýär. Paýtagtymyzyň hem-de...

2023-03-29
338

Beýlekiler

Arkadag şäheri – Türkmenistanyň DIM-de geçirilen brifingiň esasy mowzugy

28-nji martda Daşary işler ministrliginde Arkadag şäherine, bu taslamanyň Türkmenistan üçin uly ähmiýetine hem-de ony durmuşa geçirmegiň halkara ugurlaryna bagyşlanan brifing geçirildi diýip, TDH habar berýär.  Duşuşyga Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň diplomatik...

2023-03-28
368

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti obasenagat toplumynyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

27-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Maslahatda oba hojalyk toplumynda hem-de ýurdumyzyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: