Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-12-26
204

Beýlekiler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi

24-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň — Arkadag şäheriniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen...

2022-12-24
252

Beýlekiler

Türkmenistan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek barada şertnamalarynyň möhletini uzaldar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy Owganystana elektrik energiýasyny ibermek barada «Da Afghanistan Breshna Sherkat» kompaniýasy bilen baglaşan şertnamalarynyň möhletini uzaldar we iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini, bahalaryny kesgitlemek barada goşmaça ylalaşyklary baglaşar....

2022-12-23
313

Syýasy

Türkmenistan we Ýaponiýa Tokioda resminalaryň toplumyna gol çekdiler

Türkmenistanyň öňdebaryjy döwlet konsernleri bilen himiýa-gaz senagaty, ulag, suw hojalygy ýaly ugurlar boýunça ýapon kompaniýalarynyň arasynda gol çekilen resminalaryň toplumy Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi. Olara Tokioda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça...

2022-12-22
255

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Ahalyň täze edara ediş merkeziniň taslamasynyň durmuşa geçirilişine garaldy

21-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan desgalaryň taslamalaryna garaldy. Gün tertibine Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurluşygy bilen...

2022-12-21
316

Beýlekiler

Tehnologiýalar merkezi pudaklaryň innowasion ösüşi üçin taslamalary hödürleýär

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň 2022-nji ýylda ýurduň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan resmi taýdan hasaba alnan bäş sanly taslamasy dürli ugurlar üçin möhüm ähmiýete eýe bolup, sanlylaşdyrmak...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: