Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-01-13
229

Beýlekiler

Ylmy-barlag taslamalary boýunça türkmen-özbek bäsleşigi guralýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Özbegistan Respublikasynyň Innowasion ösüş ministrligi ikitaraplaýyn Ylalaşygyň çäklerinde bilelikdäki ylmy-barlag taslamalarynyň bäsleşigini guraýarlar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Gözden geçirilişe aşakdaky ugurlar boýunça ylmy işler...

2023-01-12
220

Beýlekiler

Türkmenistanyň kanun çykaryjy häkimiýetiniň düzümlerini kämilleşdirmek maksady bilen

11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamdow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär. Maslahatyň dowamynda milli...

2023-01-11
328

Beýlekiler

Türkmenistanda türkmen-rus işewürlik forumy geçiriler

19-20-nji ýanwar aralygynda Aşgabatda türkmen-rus işewürlik forumy geçiriler, onuň dowamynda işewürlik geňeşleriniň bilelikdäki mejlisiniň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.  Çäräniň çäklerinde rus öndürijileri üçin «Russiýanyň söwda öýi» atly söwda-sergi meýdançasynyň dabaraly açylyşy...

2023-01-10
413

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

9-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri...

2023-01-09
229

Syýasy

2023-nji ýylyň ilkinji hepdesiniň jemleri jemlendi

Ýetip gelen täze, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen atlandyrylan 2023-nji ýylyň ilkinji hepdesi halkara we ýurt möçberinde syýasy ähmiýetli wakalara beslendi diýip, TDH habar berýär. Bu wakalarda hormatly Prezidentimiz...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: