Täzelikler

Soňky täzelikler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2022-04-29
88

Beýlekiler

Daşary ýurt pasportlarynyň hereket ediş möhletleri uzaldyldy

Dünýäde ýüze çykan ýiti ýokanç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeleriň netijesinde, häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady bilen,...

2022-04-29
80

Tender

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen bagly maslahat geçirdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

2022-04-28
74

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragynyň heýkelinde we onuň töwereklerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Bu barada...

2022-04-27
83

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Myhman wagt tapyp kabul...

2022-04-27
86

Beýlekiler

Döwlet Baştutany türkmenistanlylara Gadyr gijesi mynasybetli Gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagy Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi saýty arkaly dolulygyna paýlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň Gutlagynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da, däp bolşy ýaly,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: