Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-04-21
434

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi

20-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi ― diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Döwlet Baştutanymyz mejlisde eden çykyşynda assosiasiýanyň...

2022-04-20
491

Beýlekiler

Aşgabatda halkara ylmy duşuşyk geçirildi

19-njy aprelde Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşyk geçirildi. Bu barada TDH habar berdi. Çärä Türkmenistanyň taryhçy alymlary, arheologlary, sungaty öwrenijileri,...

2022-04-19
499

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti atasy Mälikguly aganyň hatyrasyna sadaka berdi

18-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyz bilen bilelikde aýlaryň iň ýagşysy hasaplanýan mübärek Remezan aýynda paýtagtymyzdaky hajy Arkadagymyzyň tagallasy esasynda gurlan Hezreti Omar metjidinde atasy Mälikguly aganyň belli güni mynasybetli sadaka berdi....

2022-04-19
510

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatynda paýtagtda we sebitlerde alnyp barylýan işleriňýagdaýy bilen tanyşdy

18-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm...

2022-04-18
407

Syýasy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde täze kanunlar kabul edildi

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu barada Döwlet habarlar agentligi habar berýär. 

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: