Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-07-06
504

Beýlekiler

Lebap döwlet elektrik stansiýasy önümçiligini artdyrýar

Sebitde iň uly we ekologiýa taýdan arassa gaz turbinaly elektrik stansiýalarynyň biri bolan Lebap döwlet elektrik stansiýasyda eksport edilen elektrik energiýasynyň mukdary 99 million kWt/sagada deň boldy. Ýakynda elektrik stansiýasyna uzynlygy 125 kilometre...

2022-07-05
474

Beýlekiler

Türkmenistanda hukuk goraýjy we harby edaralaryň ýarym ýyllyk işlerine baha berildi

5-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty...

2022-07-04
467

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz sebitlerde oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly iş maslahatyny geçirdi

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler baradaky meselelere garalyp,...

2022-07-03
451

Beýlekiler

Türkmenistanly zyýaratçylar haj parzyny berjaý etmäge gitdiler

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen, Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý etmek üçin, Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar. Bu barada TDH...

2022-07-02
880

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi uzak aralyklarda ýerleşýän we barmasy kyn bolan şäherçelerde gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi uzak aralyklarda ýerleşýän we barmasy kyn bolan şäherçelerde gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär Basleşige gatnaşmak üçin:

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: