Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2022-02-14
627

Syýasy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärlige hödürlendi

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary dokuzynjy gurultaýy geçirildi. Ýurduň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäri hödürlemek gurultaýyň mejlisiniň gün tertibiniň esasy meselesi boldy....

2022-02-13
458

Syýasy

12-nji martda Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçiriler

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda, şenbe güni Prezident saýlawlary geçiriler. Saýlawlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda geçiriljekdigi barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň kabul eden kararynda bellenilýär. Bu barada...

2022-02-12
418

Syýasy

Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi

2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň saýlanan agzalary, Mejlisiň deputatlary, döwlet häkimiýet edaralarynyň,...

2022-02-11
453

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 bilen kesellän Wladimir Žirinowskä tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä hat iberip, onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi hem-de hassahana ýerleşdirilendigi baradaky habary çuňňur duýgudaşlyk bilen kabul edendigini belledi. «Watan»...

2022-02-10
427

Syýasy

Russiýanyň ilçisi türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlaýar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Russiýanyň diplomatik korpusyny we türkmen kärdeşlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Ilçi özüniň gutlag ýüzlenmesinde şu gün Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň 10-njy fewralda Diplomatik...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: